Overslaan en naar de inhoud gaan
Ondersteund door Politie Antwerpen

User account menu

NL

Extended System Branding

Main navigation

placeholder

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Politie Antwerpen respecteert uw privacy en hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Politie Antwerpen doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgzaam om met uw persoonsgegevens. Politie Antwerpen houdt zich aan de regelgeving inzake gegevensbescherming en voldoet aan de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG of GDPR) en aan de Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad.

Dit betekent:

 • Politie Antwerpen verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze  doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Politie Antwerpen beperkt de verwerking van persoonsgegevens tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn om tot een goede verwerking te komen.
 • Politie Antwerpen vraagt uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming als zij die nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Politie Antwerpen heeft de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Politie Antwerpen wisselt geen persoonsgegevens uit met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

De Korpschef van Politie Antwerpen is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt onder het waakzame oog van de functionaris voor de gegevensbescherming. Indien u, na het doornemen van deze privacyverklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Functionaris voor de Gegevensbescherming Lokale Politie Antwerpen
Oudaan 5
2000 Antwerpen
Gegevensbescherming.politie@politie.antwerpen.be

Verwerkingsdoeleinden

Politie Antwerpen verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden en op basis van volgende toelaatbaarheidsgronden:

 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en thematische mails, op basis van uw toestemming.
 • Het informeren van actieve deelnemers over gelijkaardige producten op basis van een gerechtvaardigd belang.
 • Het organiseren van het ledenbeheer en onze activiteiten m.b.t. Shield, namelijk het publiceren van producten om onze leden te informeren over verschillende veiligheidsfenomenen, zowel algemeen als gericht op de sectoren waarbinnen de Shield leden werkzaam zijn, op basis van uw toestemming.

Categorieën van persoonsgegevens

Voor bovenstaande doelstellingen kan Politie Antwerpen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, geboortedatum
 • Contactgegevens: telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres

Op onze website gebruiken wij cookies. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid.

Gegevensverstrekking aan derden

Politie Antwerpen kan uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden.

Dit is het geval voor:

 • Het onderhoud van de internetomgeving (webhosting).
 • Het onderhoud van de IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk).

Met deze derden maakt Politie Antwerpen de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen. Hiertoe voorziet Politie Antwerpen in de afsluiting van verwerkersovereenkomsten.

Voorts zal Politie Antwerpen de door u verstrekte gegevens niet aan anderen meedelen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegelaten is.

Politie Antwerpen verstrekt geen persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie  dat gevestigd is buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn

Politie Antwerpen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Als algemene regel houdt Politie Antwerpen persoonsgegevens maximaal 5 jaar bij na uw laatste bezoek aan de website SHIELD.

Beveiliging van de gegevens

Politie Antwerpen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen:

 • Alle personen die namens Politie Antwerpen uw persoonsgegevens kunnen raadplegen of verwerken zijn gehouden aan het wettelijk bepaalde beroepsgeheim (art. 458 Sw.) of aan geheimhouding.
 • Politie Antwerpen werkt met een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid.
 • Politie Antwerpen maakt back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten.
 • Politie Antwerpen test frequent deze maatregelen.
 • De medewerkers van Politie Antwerpen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op verbetering en verwijdering van de persoonsgegevens die Politie Antwerpen van u heeft ontvangen. Bovendien heeft u recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens.

Dat kan gratis op gedateerd en ondertekend verzoek, mits bewijs van uw identiteit door contact op te nemen met de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. Om uw identiteit te controleren, vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. U kan hierbij uw pasfoto onzichtbaar maken en erbij vermelden dat het om een kopie gaat.

Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan vragen wij u om rechtstreeks contact met ons op te nemen. U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid inzake gegevensbescherming indien u van mening bent dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt worden.

Wijziging Privacyverklaring

Politie Antwerpen kan haar privacyverklaring inzake de website m.b.t. Shield aanpassen. Van deze wijziging zal Politie Antwerpen een aankondiging doen op deze website.

 

Bronnen